Végtelen erőfeszítés, végtelen kitartás, végtelen szerénység. (Rain vezérelve)

Tudtam, hogy ránézésre nem tűnök valami nagy számnak, a megjelenésem sem túl vonzó, de a bensőm elég rendkívüli. Minden színpadra lépés előtt azt mondom magamnak, hogy én vagyok a legjobb, és minden előadás után ugyanúgy azt, hogy nem én vagyok. Ezért minden fellépés előtt 120 százalékosan kell felkészülnöm, hogy az előadáson 100 százalékos teljesítményt tudjak nyújtani. Ennek érdekében minden álló nap folyamatosan képzem magam. Már nagyon hosszú ideje alváshiányban szenvedek, mert ha éppen nem dolgozom, akkor vagy edzek, vagy a koreográfiákat és a dalokat próbálom. Éppen úgy, mint a filmfelvételek idején, ha valamit nem csináltam jól, képtelen vagyok aludni. Akár színészként, akár énekesként, a legjobbat kell tudnom kihozni magamból. De nem kell aggódni, hogy most nincs elegendő időm az alvásra, jut arra majd bőven a halálom után. (Rain)

Ez a fiatalság, ez az egészség... és a túlcsorduló önbizalom... az erőfeszítés, amit az oly hihetetlen előadásai sikeres megvalósításáért tett... és a tehetség, amit felmutat, ezek töltenek el spontán tisztelettel engem. Azt gondolom, hogy a történelem a fontos személyiségek között fogja jegyezni. Úgy, mint aki színészként és zenészként egyaránt sikeres lett. ...
Ami igazán meglepő Ji-hoonban, az az, hogy egyfajta düh, bosszúvágy és szomorúság, az összes efféle sötét, komor negatív motiváció az ő esetében rendkívül optimista és derűs módon ölt testet.
(Park Chan-wook rendező)

RAIN KRÓNIKA: 2008.10.06.FELTÖLTÉS ALATThttp://rain-cloud.co.kr/board/view.asp?mstSeq=7&mstpSeq=&bcmSeq=4&seq=14341&page=581&searchType=title&searchStr=
hongtha

2008.10.06 [Newsen] 비 “일 중독자라 불러도 상관없다” 2년만에 컴백 모습 공개

[뉴스엔 서보현 기자]


 


가수 겸 배우 비(본명 정지훈)가 5집 앨범을 들고 2년 만에 국내 가요계에 컴백한다. 그 사이 비는 할리우드에 진출해 영화배우로서 가능성을 인정받았고 현재 영화 '닌자 어쌔신'의 주인공으로 발탁돼 2009년 전세계 개봉을 앞두고 있다. 2002년 데뷔한 월드스타 비는 6년간 성공가도를 달려왔다. 지금의 비가 있을 수 있었던 전략적 선택은 과연 무엇일까.

10일 방송되는 MBC 'MBC 스페셜'에서는 '닌자 어쌔신' 촬영 현장에서부터 최근 5집 앨범 작업에 이르기까지 비의 모든 것을 공개한다. 5개월에 걸친 촬영을 통해 비 인생의 새로운 터닝포인트가 될 영화 ‘닌자 어쌔신’ 및 5집 새 앨범의 준비 과정을 공개하는 것은 물론 할리우드 거물 제작자 조엘 실버 및 세계 각국의 비의 팬클럽 등과의 인터뷰를 통해 세계적인 엔터테이너가 되고자 하는 비의 가능성을 점검해 본다.

현재 비의 미국 에이전시인 WMA는 할리우드 예비스타 비를 위한 ‘레인 전담팀’까지 꾸렸다. ‘닌자 어쌔신’에서는 완벽한 닌자의 몸을 만들기 위해 영화 '300'에서 배우들의 몸 만들기를 담당했던 할리우드의 전문 피지컬트레이닝 팀이 투입됐다. 하루 10시간씩 혹독한 트레이닝을 받는 비의 몸만들기 현장과 무술 훈련 모습과 영화 촬영이 계속되는 몇 달간 매끼 마다 철저한 식단으로 다이어트하고 있는 베를린 숙소에서의 비의 모습도 볼 수 있다. 워너브라더스에서 독점 제공해 국내 최초로 공개되는 '닌자 어쌔신'의 촬영 현장 역시 눈여겨볼만 하다.

노력파로 손꼽히는 비지만 혹독한 트레이닝은 그에게도 혹독한 것이었다. 비는 “다이어트하고 몸 만드는 게 정말 고통스러웠어요. 처음에는 '내가 이걸 왜 하고 있나' 라고 생각했는데 많은 할리우드 연기자들이 이렇게 살을 빼고 몸을 가꾼다는 말에 내가 못할 게 있나 생각했죠”라고 힘든 시간을 버틸 수 있었던 원동력에 대해 밝혔다.

'닌자 어쌔신' 촬영 현장에서 만난 제임스 맥테이그 감독과 배우 나오미 해리스 및 워너브라더스의 거물 제작자 조엘 실버는 물론 비의 미국 에이전시인 WMA의 부사장 존 매스, 배우 매튜 폭스 등 할리우드 거물급 인사가 밝히는 비의 가능성 역시 흥미롭다.

워너브라더스 제작자 조엘 실버는 "영화 제작차 도쿄를 방문했을 때 한 호텔에서 누군가를 기다리는 인파가 장사진을 이루고 있었다"며 "호텔 관계자에게 누가 오길래 이 난리법석이냐고 물었더니 비라는 한국스타가 온다는 것이었다. 처음 듣는 이름이었기에 그가 누군지 물었고, 그의 비디오를 구해 보았다. 비를 처음 알게 된 건 전적으로 호기심 때문이었다"고 비를 알게 된 계기를 밝혔다. 조엘 실버에 이어 배우 매튜 폭스는 “비는 워쇼스키 형제가 원하는 동작을 재빨리, 정확히 이해해 냈다"며 "액션에 있어 어떤 천부적인 자질이 있다는 생각이 들었다. 물론 그가 춤을 추는 댄서였기 때문에 무술을 하는데 많은 도움이 됐을 것이라고 본다”고 적응력이 빠른 비를 극찬했다.

현재 비의 가능성을 높게 평가하는 사람 중 한명은 '닌자 어쌔신'의 제임트 맥테이그 감독과 배우 나오미 해리스다. 비는 이들을 만난 순간을 잊지 못한다. 비는 “거짓말인 줄 알았어요. 밥 먹는데 워쇼스키 감독이 '너 액션 영화 해 볼래?' 이러는 거에요. 그래서 주인공이 누구냐 했더니 저한테 손가락질을 하면서 You 이러는 거에요. '거짓말하지 말라 라고 어떻게 주인공으로 나를 쓰냐, 유명하지도 않는데'라고 그랬더니 '네가 처음 나를 믿으라고 했을 때부터 이 배역을 너를 주려고 생각을 했었다'고 하더라고요. 정말 몽둥이로 머리를 맞은 느낌이었어요”라고 당시 소감을 밝혔다.

월드스타라는 호칭에 걸맞게 비의 팬은 아시아는 물론, 유럽, 미주, 심지어 남미까지 전세계로 퍼져 있다. 지난 6월 25일 각국에서는 비의 생일을 전후로 생일 축하파티가 열렸다. 정작 비는 없지만 그들은 비를 위한 생일 축하 노래를 부르고 준비한 선물을 서로에게 공개하며 비를 응원했다.

유럽 팬클럽 회장을 맡고 있는 독일인 다니엘라씨는 초등학교 교사다. 그녀는 직접 만든 레인 티셔츠(비의 사진이 박힌)를 입고 다니며 자신의 학생들을 데리고 영화(스피드 레이서)를 관람하는 등 유럽 안에서 비의 홍보대사 역할을 톡톡히 하고 있다. 그런가 하면 홍콩의 팬클럽 회원들은 비의 월드투어를 어디 할 것 없이 모두 따라다녀 그때 든 비용만도 1인당 무려 3천만원이 넘는다고 했다. 그뿐 아니라 '스피드 레이서'가 개봉할 때 홍콩의 주요 일간지 두 곳에 직접 비용을 대고 전면 광고를 실어 제작진을 깜짝 놀라게 하기도 했다.

다니엘라 씨는 “레인 팬클럽은 누가 어디서 왔는가 하는 것들은 문제가 되지 않습니다. 저희의 연결고리는 단지 레인일 뿐이죠. 저는 싱가포르 팬을 만나 싱가포르에 여행을 가서 그녀의 집에서 지냈던 적도 있고 필리핀에서 온 팬을 3주간 저희 집에서 함께 지내게 해 준적도 있어요. 문화적, 종교적 차이를 뛰어 넘어 마음을 열고 모든 것들을 보고 듣게 되죠. 이 모든 것이 바로 레인의 힘입니다”라고 비로 인해 전세계인들과 하나가 됐다고 말했다.

현재 비는 ‘닌자 어쌔신’ 촬영을 마치고 6월 말 한국에 귀국해 잠깐의 휴식도 없이 앨범 준비에 매달리고 있다. 이번 5집 앨범은 비가 작사, 작곡, 프로듀싱까지 음반 전반에 걸쳐 참여했다. 박진영과 결별 후 발표하는 첫 앨범이기 때문에 그 어떤 것보다 중요한 앨범이기도 하다. 비는 “그 전의 음악 색깔을 벗는 것이 저한테 있어서는 하나의 과제였고 그 과제를 풀었다고 생각을 해요”라고 5집 앨범에 대해 자신감을 드러냈다.

비는 자신의 한계를 깨기 위해 노력한다고 말한다. 비는 “전 최선을 다해 왔고 사람들은 이런 저를 두고 일중독자로 부르기도 하죠. 좀 쉬라고도 하지만 전 괜찮아요. 그저 일만이 제 삶의 전부죠. 저는 아직도 산꼭대기가 너무나 높아 보여요, 이제야 중간 봉우리를 점령했고, 이제 그 다음 봉우리를 점령하러 가는 거죠"라고 일에 매진하는 자신의 삶에 만족한다는 뜻을 내비쳤다.

비의 현재 모습과 할리우드 거물급 인사가 밝히는 비의 가능성은 10일 오후 9시 55분 방송될 예정이다.
http://www.newsen.com/news_view.php?uid=200810060851561001


http://rain-cloud.co.kr/board/view.asp?mstSeq=7&mstpSeq=&bcmSeq=4&seq=14342&page=580&searchType=title&searchStr=
카라의창

[아시아경제] 비, 10월 컴백 앞두고 앨범 재킷 공개 비, 10월 컴백 앞두고 앨범 재킷 공개
[아시아경제신문 강승훈 기자] 비의 컴백일정이 구체화되고 있는 가운데 앨범 재킷 이미지를 공개해 화제다. 비는 6일 다섯번째 정규앨범... 아시아경제 | 10.06 08:02
http://rain-cloud.co.kr/board/view.asp?mstSeq=7&mstpSeq=&bcmSeq=4&seq=14343&page=580&searchType=title&searchStr=
hongtha

2008.10.06 [Newsen] 비 남성미 과시 5집 재킷 공개
[뉴스엔 이재환 기자]

가수 비가 5집 앨범 'Rainism' 재킷 이미지를 공개했다.

컴백을 앞둔 비가 5집 정규 앨범 '레이니즘'(Rainism)의 재킷 이미지를 공개하고, 컴백 무대가 될 쇼케이스 일정을 공식 발표했다.

비 5집 앨범 전체의 느낌을 짐작하게 하는 총 두 장의 재킷 이미지에서는 숨막힐 듯 강렬한 비의 매력이 여과 없이 표출되고 있다.

이번 5집 앨범의 메인을 장식하게 될 비의 단독 컷은 숨 막힐 듯 강렬한 매력을 과시하며, 한층 더 성숙하고 세련된 앨범 전반의 분위기를 압축해 표현하고 있다.

또 다른 재킷 이미지에서 비는 남성적인 매력을 한껏 과시하고 있는 댄서들을 비롯해 비 내리는 선상(船上)에서 이번 5집 앨범을 성공적으로 이끌겠다는 강한 의지를 드러내고 있다.

비 소속사 제이튠엔터테인먼트는 오는 17일 방송될 비 컴백쇼 '나, 비, 춤'을 통해 컴백 무대가 될 쇼케이스를 선보이게 된다고 밝혔다.

팬 1천 여명을 초청, 비공개로 진행될 이번 쇼케이스는 10월9일 경기도 일산에 위치한 MBC 드림센터에서 화려한 막을 올릴 예정이다.

MBC 측은 10일 방송될 MBC 스페셜 '비가 오다'와 17일 방송될 비 컴백쇼 '나, 비, 춤' 등 연속 2주를 '비의 스페셜 방송'으로 편성했다.
http://media.daum.net/entertain/all/view.html?cateid=1005&newsid=20081006080418941&p=newsen

비, 10월 컴백 앞두고 앨범 재킷 공개

[아시아경제신문 강승훈 기자] 비의 컴백일정이 구체화되고 있는 가운데 앨범 재킷 이미지를 공개해 화제다.

비는 6일 다섯번째 정규앨범인 '레이니즘'의 재킷 이미지를 공개하고, 쇼케이스 일정도 공식화했다.

우선, 비 5집 앨범 전체의 느낌을 짐작하게 하는 총 두 장의 재킷 이미지는 숨막힐 듯 강렬한 비의 매력을 여과없이 표출해놨다.

이번 5집 앨범의 메인을 장식하게 될 비의 단독 컷은 숨 막힐 듯 강렬한 매력을 과시하며, 한층 더 성숙하고 세련된 앨범 전반의 분위기를 압축해 표현하고 있다.

또 다른 재킷 이미지에서 비는, 남성적인 매력을 한껏 과시하고 있는 댄서들을 위시해 비 내리는 선상(船上)에서 이번 5집 앨범을 성공적으로 이끌겠다는 강한 의지를 드러내고 있다.

비 측은 "오는 17일 방송될 '비 컴백쇼-나, 비, 춤'를 통해 컴백무대를 갖는다"고 말했다.

이를 위해 1000여명의 팬들을 초청해서 비공개로 오는 9일 쇼케이스 녹화를 갖는다.

MBC 측은 오는 10일 방송될 MBC 스페셜 '비가 오다'와 17일 방송될 '비 컴백쇼-나, 비, 춤' 등 연속 2주를 '비의 스페셜 방송'으로 편성했다.

지난 2일 공개해 폭발적인 인기를 끌었던 5집 앨범 수록곡 '러브 스토리'의 1차 영상에 이어, 2차 티저 영상과 음원은 오는 8일 온라인 포털을 통해 선공개될 예정이다.
http://cynews.cyworld.com/Service/news/ShellView.asp?ArticleID=2008100608004615228&LinkID=63http://rain-cloud.co.kr/board/view.asp?mstSeq=7&mstpSeq=&bcmSeq=4&seq=14344&page=580&searchType=title&searchStr=
카라의창

[뉴스엔기사모음] 비 “일 중독자라 불러도 상관없다” 2년만에 컴백 모습 공개비 “일 중독자라 불러도 상관없다” 2년만에 컴백 모습 공개
[뉴스엔 서보현 기자] 가수 겸 배우 비(본명 정지훈)가 5집 앨범을 들고 2년 만에 국내 가요계에 컴백한다. 그 사이 비는 할리우드...
뉴스엔 | 10.06 09:21비 5집 앨범 강렬 카리스마 재킷 이미지 공개
[뉴스엔 김형우 기자] 비가 5집 앨범 재킷 이미지를 공개했다. 비 5집 앨범 전체의 느낌을 짐작하게 하는 총 두 장의 재킷 이미지에...
뉴스엔 | 10.06 07:56


 • 가수 비 9일 극비리 컴백 쇼케이스 개최한다
  [뉴스엔 김형우 기자] 가수 비(본명 정지훈)가 9일 컴백 쇼케이스를 갖는다. 비는 17일 방송될 MBC '비 컴백쇼 '나,비,춤''...
  뉴스엔 | 10.06 07:56  비 남성미 과시 5집 재킷 공개
  [뉴스엔 이재환 기자] 가수 비가 5집 앨범 'Rainism' 재킷 이미지를 공개했다. 컴백을 앞둔 비가 5집 정규 앨범 '레이니즘'...
  뉴스엔 | 10.06 08:04
 •  


  http://rain-cloud.co.kr/board/view.asp?mstSeq=7&mstpSeq=&bcmSeq=4&seq=14345&page=580&searchType=title&searchStr=
  카라의창

  [스타뉴스] 비, 5집 'Rainism' 재킷이미지 공개..9일 '컴백 쇼'  비, 5집 'Rainism' 재킷이미지 공개..9일 '컴백 쇼'
   
  [머니투데이 스타뉴스 김겨울 기자] 컴백을 앞둔 비가 5집 정규 앨범 'Rainism'의 재킷 이미지를 공개하고, 컴백 무대가 될... 스타뉴스 | 10.06 08:10
  http://rain-cloud.co.kr/board/view.asp?mstSeq=7&mstpSeq=&bcmSeq=4&seq=14346&page=580&searchType=title&searchStr=
  카라의창

  [이데일리] 비, 9일 컴백쇼로 5집 첫 선...강렬한 남성미 재킷 사진 공개   비, 9일 컴백쇼로 5집 첫 선...강렬한 남성미 재킷 사진 공개
   
  ▲ 5집 '레이니즘' 재킷 이미지 [이데일리 SPN 박미애기자] 가수 비가 9일 컴백쇼를 갖고 본격적인 5집 앨범 컴백을 알린다. 비... 이데일리 | 10.06 08:32
  http://rain-cloud.co.kr/board/view.asp?mstSeq=7&mstpSeq=&bcmSeq=4&seq=14347&page=580&searchType=title&searchStr=
  카라의창

  [마이데일리] MBC 비 컴백스페셜, 2주 연속방송 '파격 편성'  
  MBC 비 컴백스페셜, 2주 연속방송 '파격 편성'
   
  [마이데일리 = 임이랑 기자] 10월 컴백을 알리는 월드스타 비(Rain, 본명 정지훈)의 컴백을 알리는 '컴백 스페셜' 방송이 2주...
  마이데일리 | 10.06 08:50

 • 비, 5집 '레이니즘(Rainism)' 재킷공개‥9일 쇼케이스
   
  [마이데일리 = 박영웅 기자] 비(본명 정지훈)가 컴백을 앞두고 5집 정규앨범 '레이니즘(Rainism)'의 재킷 이미지를 공개하고,...
  마이데일리 | 10.06 08:41

 •  
   


  http://rain-cloud.co.kr/board/view.asp?mstSeq=7&mstpSeq=&bcmSeq=4&seq=14348&page=580&searchType=title&searchStr=
  itsraining

  [Oct-06-2008] Rain revealed his Rainism jacket images (封面首次曝光)


   Rain who just has a comeback to go revealed "Rainism jacket images", it is included in his 5th album, and announced the formal schedule for comeback stage.

  The breathless and male strong attraction is being expressed on the jacket images of total two, his own sinle-party cut to be decorated the main of this 5th album shows off the strong attraction, expresses the more matured & refined atmosphere over the length and breath of this album by summarizing.

  And on the other image, he reveals the strong will which he is going to steer this album to success with his dancers on the ship, which it is raining down on it.

  J.Tune's official, he belongs to. announced that he is to show up  the showcase to be comeback stage through "Myself, Rain, Dance", that is his comeback show to be broadcated this 17th.

  This showcase with the invited 1,000 fans by the closed-door is to raise the splended curtain at MBC Dream Center on Oct 9th, which is located in Kyungkido Ilsan.

  MBC side organized MBC special "It's raining" on the 10th and Rain's comeback show "Myself, Rain, Dance" on the 17th as a series of two broadcasting.

  credi to: star @newsen.com
  Translation by rain bird @rain-eu
  posted at rain-eu / rain-america


  搜狐娛樂 - Rain復出進入倒計時 新專輯封面首次曝光

  韓星Rain首次公開了新專輯封面,並發表了復出日程安排。Rain的經紀公司在6日上午公開了新專輯封面,同時還宣佈,Rain將在本月17日播出的 MBC電視台特別節目《我,Rain,舞》上正式開啟新專輯活動的序幕。作為Rain的復出舞台而倍受矚目的《我,Rain,舞》將在本月9日邀請 1000多名fans在MBC電視台進行非公開錄製,而MBC電視台將為Rain的復出打破常規,將連續兩周播出Rain復出特別節目。Rain的新專輯主打歌《Love story》將在本月8日通過韓國各大音樂網站公開。
  姜恩真/文 版權所有Mydaily禁止轉載
  編輯:葉子
  source: MyDaily
  http://rain-cloud.co.kr/board/view.asp?mstSeq=7&mstpSeq=&bcmSeq=4&seq=14349&page=580&searchType=title&searchStr=
  hongtha

  歌手ピ 9日極秘裡にカムバックショーケース開催する  歌手ピ(本人鄭致薫)が 9日カムバックショーケースを開催する。

  ピは 17日放送される MBC 'ピカムバックショー 'を通じてカムバックショーケースを披露する。 このショーケースは 9日京畿道一山に位した MBC ドリームセンターで撮影される。 このショーケースにはピのファン 1,000 人が招請される。

  MBC 側は 10日と 17日相次いで 'MBC スペシャル ‘雨が降る’'と 17日放送される 'ピカムバックショー ‘私, ピ, 踊り’を放送して '連続 2回ピスペシャルを放送する破格的な編成を発表した。

  一方ピは最近ハ・ジウォンと一緒にしたミュージックフィルム 1次ティーザー映像を先攻配信して話題を集めた。 ‘ミュージックフィルム’形式と知られた映像は悪い男の酷い恋物語を盛ったピの企画シリーズもので, ピは最近はやりの ‘オムファタール’の破格的な姿を披露した。

  翻訳機使用   http://rain-cloud.co.kr/board/view.asp?mstSeq=7&mstpSeq=&bcmSeq=4&seq=14350&page=580&searchType=title&searchStr=
  hongtha

  08.10.06 [網易娛樂]RAIN新專輯海報公開 剛強魅力展現成熟男性美

  RAIN正在製作第五張全新個人專輯,首先公開了其中兩張海報。古銅色的皮膚、剛強的男性美以及動感的畫面,展示出RAIN更為成熟魅力的一面。


   RAIN的成熟男性美

   
   強而有力的衝擊畫面


  網易娛樂專稿 (編譯/小蚊)RAIN正在製作第五張全新個人專輯,首先公開了其中兩張海報。古銅色的皮膚、剛強的男性美以及動感的畫面,展示出RAIN更為成熟魅力的一面。

  其中一張海報中,RAIN站在船上雨中大展雙臂,與6位舞者的艱苦奮鬥的表情形成強衝擊力的畫面,召示著這張全新專輯會大獲成功,表現出RAIN堅強的意志。

  另外,RAIN所屬的公司表示:“本月的17日RAIN將會通過節目‘RAIN的回歸特輯’,正式複出,再次站在久違的舞臺上。 (本文來源:網易娛樂專稿 )  http://rain-cloud.co.kr/board/view.asp?mstSeq=7&mstpSeq=&bcmSeq=4&seq=14351&page=580&searchType=title&searchStr=
  hongtha

  08.10.06 Rain, "I don't care if you call me the workaholic", reveals his appearance in two years.


  Singer & actor Rain is coming back to the domestic world of pop song with his 5th album in two years.
  He has been recognized much possibility as the actor, who has advanced on the hollywood for years, and he was recently selected for the main role of "Ninja Assassin which has the releasing ahead.
  What is the strategic selection which made "the man he is" possible?
  MBC's "MBC special" on the 10 th is to leveal from the shooting set of "Ninja Assassin" to the working of the 5th album.
  The shooting set of "Ninja Assassin" exclusively offered by WB is also worth of attention.
  There are some interviews by director James McTeigue, actress Naomi Harris, hollywood's big shot producer Joel Silver, and actor Matthew Fox. Without saying it is fun for them to define his possibility.
  Rain's fans who go well with the name as World Star are also spreaded all over, not only to Asia but also Europe, North America, even to South America.
  Rain said that he is trying to break his boundary, and "I've done my best, people sometimes call me the workaholic. They tell me I should have lie down, but it's fine with me. Just work is everything in my life. I still see the mountaintop too high. At this time, I have occupied the middle of the peak. From now on, I'm going to occupy the next peak". He hinted that he is satisfied with his life pushing on the work.

  Rain's now and his possibility spoken by the hollywood big shot is to be broadcasted on the 10th at 9:55pmcredit to: newsen.com Brief translation by rain bird @ rain-eu

  http://rain-cloud.co.kr/board/view.asp?mstSeq=7&mstpSeq=&bcmSeq=4&seq=14352&page=580&searchType=title&searchStr=
  hongtha


  2008.10.06[BUNKAKOREA]’Rainism’ジャケットイメージ公開  Rainの正規5集アルバム’Rainism’のジャケットイメージが公開され、ファンの期待を高めている。

  カムバック日程についてJ.TUNEエンターテイメントは”MBCで17日に放送予定の’カムバックショー’で復帰予定。’カムバックショー:私、Rain、踊り’は9日、ファン千人を招待して非公開で録画、17日に放送予定”と明らかにした。

  またMBCでは10日に’MBCスペシャル:Rainが来る’を放送して、2週連続のRain特集編成でRainのカムバックを盛り上げる。

  一方、2日公開された5集アルバム収録曲「ラブストーリー」の1次映像に続き、2次ティーザー映像と音源が8日オンラインポータルと音楽専門サイトで公開される。
  -----------------------------------------
  2008.10.06 [innolife日本版]Rain、5thアルバムのジャケットイメージ公開…9日カムバックショー  Rain(チョン・ジフン)が5thアルバム『Rainism』のジャケットイメージを公開し、カムバックステージになるショーケースのスケジュールを発表した。Rainの所属事務所J.TUNEエンターテイメントは、6日「17日放送開始されるカムバックショー『私・雨・踊り』で、カムバック舞台になるショーケースを披露する」と明らかにした。引き続き「9日一山のMBCドリームセンターで、ファン約1000人を招待して非公開で行う」と付け加えた。

  Rainの5thアルバムの2枚のジャケットイメージには、息が詰まるよう強烈なRainの魅力が収められている。今回の5thアルバムのメインを飾るRainの単独カットは、息が詰まるよう強烈な魅力を誇示し、一層成熟して洗練されたアルバムの雰囲気を圧縮して表現している。またイメージでRainは、男性的な魅力を精一杯発散しているダンサーと雨が降る船上で、今回の5thアルバムを成功させるという強い意志を表わしている。

  MBCは、10日放送されるMBCスペシャル『雨が降る』と17日放送されるRainのカムバックショー『私・雨・踊り』の『Rainのスペシャル放送』を、2週連続で編成した。Rainは8日オンラインポータルと音楽専門ポータルサイトを通じて、2次ティーザー映像と音源を公開する計画だ。

  © Innolife & Digital YTN & Joynews24 & inews24


  Nincsenek megjegyzések:

  Megjegyzés küldése